Eigenwoningrente als betaalde partneralimentatie

06/08/2018

2017-04-13-410942-20180718-1347.jpgEigenwoningrente

Eigenwoningrente als betaalde partneralimentatie

De aftrekbaarheid van eigenwoningrente is bij een echtscheiding met een gezamenlijke eigen woning misschien wel een van de belangrijkste onderwerpen. Als er geen goede afspraken worden gemaakt (of deze niet worden nagekomen), kan de aftrekmogelijkheid van de eigenwoningrente mogelijk niet geheel worden verzilverd. De eigenwoningrente kan alleen als partneralimentatie in aftrek worden gebracht als dit gebeurt vanwege een alimentatieplicht. De alimentatieplicht kan voortkomen uit een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting en al dan niet schriftelijk zijn vastgelegd. De alimentatieplicht kan bijvoorbeeld blijken uit een rechterlijke uitspraak, een convenant of een andere (schriftelijke) overeenkomst. Om onduidelijkheden te voorkomen kan er beter in het convenant worden vastgelegd dat de eigenwoningrente die partner X voor zijn ex­partner Y betaalt partneralimentatie is.

Een veelvoorkomende situatie is dat een van de ex­partners 100% betaalt van de eigenwoningrente terwijl beide voor de helft eigenaar zijn. Deze ex­partner heeft slechts recht op 50% van de aftrek (voor zijn eigendoms- of schuldaandeel). De andere 50% betaalt hij voor het eigendomsaandeel van zijn ex­partner. Dit deel kan hij niet aftrekken als eigenwoningrente. Dit deel kan onder voorwaarden worden afgetrokken als partneralimentatie als er sprake is van een alimentatieplicht. Door in het convenant afspraken te maken over de betaalde eigenwoningrente kan deze worden aangemerkt als betaalde partneralimentatie. Als de eigendomsverhouding afwijkt van de schuldverhouding, bijvoorbeeld als maar één partij eigen geld heeft ingebracht, dan kan de aftrekbare eigenwoningrente mogelijk anders zijn.

Eigenwoningrente als ontvangen partneralimentatie

Het deel van de eigenwoningrente dat de ene ex­partner betaalt als partneralimentatie voor de andere ex­partner, moet deze laatste aangeven als ontvangen partneralimentatie. Dit kan mogelijk een aanslag ZVW tot gevolg hebben voor de ontvangende partner. Uiteraard is er alleen sprake van alimentatie als de partijen dit ook zo overeengekomen zijn of als dit volgt uit het familierecht.

Belang vastleggen in convenant

Bij het opstellen van het convenant is het verstandig om de afspraken rondom eigenwoningrente en alimentatie goed vast te leggen.

Let op!

Wat in het convenant is vastgelegd, moet ook zo worden uitgevoerd om recht te hebben op aftrek. Als in het convenant staat dat de partner X eigenwoningrente betaalt als partneralimentatie, maar dit in de praktijk niet betaalt en er geen sprake is van verrekening of rentedragend worden van de verschuldigde eigenwoningrente, is er geen recht op aftrek en is de partneralimentatie niet belast bij de ex­partner Y.