Fiscale zaken bij echtscheiding

03/08/2018

Fiscale aandachtspunten scheiding

Er worden helaas vaak fouten gemaakt bij echtscheiding aangaande fiscale kanten van een echtscheiding. Dat is jammer en geheel onnodig. Door de juiste mediator en/of fiscalist in te zetten, zorgt u ervoor dat u achteraf niet met problemen te maken krijgt.

Hieronder leest u over een aantal belangrijke fiscale punten.

Belastingaangifte bij scheiding
Uit gegevens van de belastingdienst blijkt dat wanneer u in het jaar van scheiding samen aangifte doet, er minder fouten worden gemaakt. Wanneer samen aangifte wordt gedaan en er wordt gekozen voor vrije toerekening alsof het gehele jaar sprake was van fiscaal partnerschap, kunnen bepaalde aftrekposten op een gunstige manier verdeeld worden. De afspraak om de aangifte samen in te dienen, kan in het convenant worden opgenomen.

Het is altijd raadzaam om de aangifte door een fiscalist te laten verzorgen bij echtscheiding, zij kennen de regels bij echtscheiding en kijken naar zowel de gemaakte afspraken als de feitelijke uitwerking van die afspraken. Denk hierbij aan de situatie dat er bedragen worden verrekend in de praktijk, of toch een ander bedrag aan partner alimentatie wordt voldaan dan was overeengekomen.

Schenkbelasting
Wordt u onderbedeeld of overbedeeld bij verdeling van de boedel? Dus u krijgt meer of minder dan waar u wettelijk recht op heeft zonder compensatie, dan dient bij het opstellen van het convenant rekening gehouden te worden met mogelijke schenkbelasting.

Eigen woning en woongenot
Vanaf het moment dat een ex­partner de woning (in gezamenlijk eigendom) verlaat, ’geniet’ de blijver een periodieke uitkering in de vorm van huisvesting, of woongenot, in (een deel van) de woning die eigendom is van de ander. Het verstrekte woongenot moet als ontvangen partneralimentatie worden aangemerkt en de blijver moet daarover belasting en mogelijk een bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. Voor de vertrekker is het verstrekte woongenot aftrekbaar als betaalde partneralimentatie. De hoogte van het verstrekte genot wordt bij fictie gesteld op (een evenredig deel van) het eigenwoningforfait.

Wordt er een reële huurvergoeding voldaan aan de vertrokken expartner? Dan is geen belasting verschuldigd. En is het verstrekte woongenot ook niet aftrekbaar.

Nihilbeding
Een veelvoorkomende afspraak is het nihilbeding. De ex-partners spreken dan af om geen partneralimentatie aan elkaar te betalen. Deze afspraak heeft ook fiscale consequenties.

Door een nihilbeding voor alimentatie op te nemen in het convenant sluit men bijvoorbeeld de mogelijkheid uit om (een deel van de) betaalde eigenwoningrente aan te merken als partneralimentatie.

Voorbeeld
In het convenant is een nihilbeding opgenomen. De blijvende partij betaalt 100% van de eigenwoningrente en wil 50% daarvan aanmerken als partneralimentatie. Dit is niet mogelijk omdat er een nihilbeding is afgesproken. Hierdoor is 50% van de eigenwoningrente niet aftrekbaar als alimentatie in de aangifte.

Let op!
Woongenot dat als ontvangen partneralimentatie wordt aangemerkt, kan niet worden uitgesloten met een nihilbeding.

Ons advies
Wij zijn van mening dat u bij uw scheiding aandacht moet besteden aan belangrijke zaken zoals: wat spreekt u af over de kinderen, waar gaat u wonen en de financiën.

Over fiscale en juridische zaken waar u niet (geheel) in thuis bent, moet u advies inwinnen, zodat een professional u deze zaken uit handen neemt en kundig voor u regelt. Onze mediator is fiscaal econoom en samen met onze fiscalist stellen wij het convenant op met oog voor fiscale wetgeving en kunnen wij de aangiftes verzorgen. Zodat u goede afspraken maakt, zonder fiscale verassingen achteraf.